ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 03_Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 03.c.1_Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / Κωδικός ΟΠΣ : ΑΤΤΕ3-0256060

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Περιφέρεια Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ. Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΤΑΜΕΙΟ : ΕΤΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΚΟΣΤΟΣ : 36.731,91€

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα